بوقی که خروسک گرفته بود (پرنده آبی) چ2 شمیز خشتی 180000 ریال