دکتر می دی سین (پرنده آبی) چ2 شمیز رحلی 260000 ریال