موش باهوشه دیگه وقتشه (ماجراهای موش باهوشه) (پرنده آبی) چ2 شمیز 260000