من هم ببرم (پرنده آبی) چ3 شمیز رحلی 250000 ریال

اگر مجبور باشی تنها
زندگی کنی زندگی چندان لذت بخش نمی شود تخیل یک پسر بچه به او کمک می کند تا چند
هم بازی دلخواه پیدا کند و وارد دنیای جادویی ساخته ذهن خود بشود اما ظاهرا مدت
این بازی ها به اندازه کافی دوام نمی آورد.

آیا کسی یا چیزی هست که
به اندازه او حس ماجراجویی داشته باشد؟

قصه ای تخیلی تغزلی و
زیبا درباره ی دوستی و دنیای تخیلی و شگفت انگیز نویسنده و تصویرگری که برنده
جوایزی چون ایزی واسکانک بوده است