داستان خرگوش کوچولو (پیترهانت-7) (پرنده آبی) چ3 شمیز خشتی 320000 ریال

شاید بتوان گفت داستان
خرگوش کوچولو احتمالا مشهور ترینکتاب تصویری کودکان در انگلستان است این کتاب
تصویر دقیق و ظریفی از زندگی روستاییان انگلیسی را در سال 1900 به دست می دهد و
این تصویر را با متنی اسوار و همراه با طنز چنان می آمیزد که خوانندگان خردسال خود
را  به مطالعه ای فکورانه برمی انگیزد.