هنر عشق ورزیدن چ29 رقعی شمیز 240000 ریال

کسانی که می پندارند عشق
ورزیدن امری غریزی است و نیازی به آموختن ندارد کم نیستند و بسیارند کسانی که عشق
ورزیدن را تنها غریزه ای جنسی می انگارند

فروم روانشناس برجسته عشق
ورزیدن این عالی ترین و شورانگیزترین عاطفه بشری را هنر می داند هنری که مانند هر
هنر دیگر نیاز به آموختن درد و مهارت در آن چون همه هنر ها تمرین می خواهد.