کاندید یا خوش بینی (ادبیات کلاسیک جهان) چ4 شمیز رقعی 250000 ریال

ولتر با طرح این داستان
طنز آمیز لایب نیتس فیلسوف نامدار آلمانی را که می گفت جهان ما بهترین جهان هاست
سخت نکوهش می کند و می گوید از عقایدی که آدمی را به تحمل جور و ستم اندرز می دهد
فقط ستمگران خشنود می شوند.

ولتر به ما می آموزد که
برای خوب زیستن باید کار کرد و جهان را از نو آراست.