واقع گرایی اسلامی به مثابه نظریه فیلم (مرتضی آوینی) چ1 شمیز

این
پژوهش فعالیت تظری و انتقاد
فیلمساز ایرانی مرتضی آوینی را به
جامعه علمی ایتالیایی شناسانده شده
و در دریافت فهم وی از سینما مستنذ
را با نظریه های معاصر آن  ، با فعال
کردن شبکه ای از اتصالات و روابط
و همچنین با ساختن روش این گفت گو
رو به رو کرد است ، تازگی ایده های
مولف ایرانی به این شبکه صورتی نسبی نداده و ، بالعکس ، آن را قوت می بخشد