هرکس خانه ای دارد (پرنده آبی) چ5 شمیز وزیری

خانه
مورچه زیر زمین ، خانه ی عقاب بالای کوه و در خانه ی خرگوش  لای علف هاست
حتی شیر شجاع هم خانه ای دارد در میان جنگل های انبوه دارد که بچه هایش را نگه
دارد .
حسن زهرا و دخترک اسکیمو هم خانه هایی برای خودشان دارند. هرکس خانه ای دارد