نمایش رسانه ای چ1 شمیز رقعی 580000 ریال

نمایش
رسانه ای نقد داگلاس کلنر، نویسنده آمریکایی، درباره جامعه ای است که در آن
رسانه ها نقش اصلی و محوری را ایفا می کنند؛ جامعه ای که گی دبور، فیلسوف
فرانسوی، از آن به «جامعه نمایش، یاد می کند. کلنر در این کتاب با استفاده از
نظریه دبور به نقد جامعه سرمایه داری و فرهنگ مصرفی امریکا می پردازد. کلنر،
مانند دبور و نظریه پردازان مکتب فرانکفورت، فرهنگ جهان امروز را مقهور «صنعت
فرهنگ میداند. کلنر پدیده های گوناگونی از فرهنگ امریکایی را نقد می کند که
بیشتر آنها فرهنگ دنیای معاصر را تحت تأثیر خود قرار داده اند. از مک دونالد،
نایک و مایکل جردن گرفته تا رسوایی سلبریتی ها و انتخابات ریاست جمهوری در
ایالات متحد....