نگاهی به شاهنامه(شمیز)چ3

نگاهی
به شاهنامه  تناور درخت خراسان از نظر
معنی و شیوه نگارش در نهایت کمال آراستگی است سزاوار است به دانش‌آموزان و
دانشجویان و دیگر دوست داران چند بار آن را بخوانند.
 برگرفته از مجله یغما شماره 24 صفحات
631_638
_ او از اندک  کسانی است که در عین
قرار گرفتن در قله های دانش و فناوری_ آن هم در بطن دانشگاه‌ها و مراکز تحقیقاتی
غرب _ ایران را خانه خود و فرهنگ تابناک را چراغ مردم خویش  و خدمت به آنان را افتخار خود می داند
 دکتر سعید سهراب پور دانشگاه صنعتی
شریف ایران
 پروفسور رضا گرچه سرنوشت تورا به جان
به علم خالص راند همواره مانند آفتابگردان رویش به جانبه ادب و فرهنگ ایران
است.
 دکتر محمد علی اسلامی