منتخب مقالات روابط عمومی الکترونیک چ1(شمیز)

ایجاد
بانک مقالات روابط عمومی الکترونیک را باید یکی از مهم ترین دست آورد های
دبیرخانه
دائمی  همایش روابط عمومی الکترونیک
دانست هرگاه در حوزه های دانش ، تولید متحوا 
در دستور
کار اساتید ، نخبگان و کارشناسان مربوط قرار داشته باشد
از ویژگی های بانک مقالات روابط عمومی الکترونیک آن است که در کنار استادید
برجسته
و صاحب نام حوزه های مدیریت ارتباطات و رسانه از مقالات علمی روز که توسط
کارشناسان
جوان تهیه و تنظیم شده اند بهره مند شویم مجموعه ی پیش رو با پیگیری های مستمر
برای حضور آثار برخی از برزگان ، منتشر شده است