معرفت اجتماعی در جهت جهان پایدار چ1شمیز

از
آن جایی که ویژگی بارز و قابلیت ذاتی زیست کره در حفظ حیات است طراحی جامعه
پایدار به گونه ای است که شیوه  زندگی
تجارت اقتصاد ساختار های فیزیکی و فناوری آن حامی و یاری کننده توان ذاتی طبیعت
در حفظ حیات است جایگاه یادگیری در جوامع پایدار چیست چگونه می توان چنین
یادگیری هایی را سازماندهی و تسهیل نمود برخی از اصول بنیادین آن چیست این ها
برخی از پرسش های کلیدی است که این کتاب در صدد پاسخگویی به آن ها در چهار چوب
یادگیری اجتماعی است هم جوامع زیست بومی و هم جوامع انسانی ویژگی های اساسی و در
واقع اصل وجودی خود را از ارتباطات خود می گیرند پایداری یک ویژگی فردی نیست
بلکه ویژگی کل شبکه است