معارف اسلامی در جهان معاصر چ6 شمیز رقعی 300000 ریال

 یکی از دلایل گسترش دین اسلام تا دورترین نقاط
جهان آزاد اندیشی و نوآوری این دین و برخورداری صفحه ژور و حکمت بلند است.  در چهار دهه اخیر در کشورهای اسلامی از جمله
ایران با هجوم تمدن غربی معارف اسلامی به تدریج به فراموشی سپرده شده است.  مفاهیم کتاب حاضر تلاش ارزنده‌ای است برای
زنده کردن این مفاهیم فراموش شده و از آنجا که نویسنده خود فلسفه غرب را به خوبی
می‌شناسد و با فلسفه شرق نیز عمیقاً آشناست کتاب حاضر برای جستجوگران چشمه‌های
پاکت اندیشه و حکمت اسلامی اثری ارزشمند و موارد استفاده است ست.