مثنوی هدایت نامه چ1ش

این
کتاب به جایگاه فرهنگی ادبی موقعیت سیاسی رضاقلی خان هدایت ، شاعر و نویسنده عصر
قاجار و مولف کتاب های
روضه الصفا و مجمع الفصحا می پردازد . همچنین به شرح حال های خود نگاشت صاحب
اثر دیگر کتاب هایش بسنده نشده و از نتیجه کوشش محققان و مصححان آثار او نیز
استفاده شده است . رضاقلی خان هدایت این مثنوی را به سبک و وزن  مثنوی معنوی ، در سالهای  1237. 1226 سروده است .