کن تیکی (ادبیات مدرن جهان / شماره 3) چ2 شمیز جیبی

کن
تیکی شرح سفری اکتشافی و شگفت انگیز است به مسافت 4300 میل دریایی بر پهنه
اقیانوس آرام. در سال 1947 پنج مرد به رهبری ثور هیردال، کاشف و نویسنده
ماجراجوی نروژی، سوار بر یک کلک به عزم تکرار سفر کن تیکی، خدای خورشید قم
اینکا، از پرو در سواحل شرقی آرام  شراع
می کشند و رو به سوی شرق، با لوازم و امکانات بشرِ هزاران سال پیش، به نبرد
تقدیر و طبیعت می‌شتابند.