قواعد اجرای نمایش در تلویزیون چ1 شمیز

وجوه
مشترکی تئاتر صحنه و تلویزیون را با هم پیوند می داد امام این دو رسانه هر
یک  ویژگی ها و زبان ساختاری خاص خود را
دارند و برخی  تفاوت های بنیادین در آن
ها باعث شده است که صورت های بروز و ظهور تئاتر 
در تلویزیون یا مرور زمان دستخوش تغییراتی گردد
اثر حاصر با طرح این موضوع که یکی از علت های اساسی کم توجهی مخاطبان به
برنامه های تله تئاتر عدم شناخت زبان تلوزیون و تیز تئاتر صحنه است به چگونگی
تعامل بهتر این دو رسانه با یکدیگر پرداخته و و قواعدی را برای اجرای نمایشنامه
در تلویزون ارائه کرده است