زنان نویسنده جنگ تحمیلی چ1 شمیز

از
اینکه می دیدم جو و مگ پیراهن هایی از پوپلین فندقی می پوشند تا به مجلسی بروند
که تمام بچه های دیگر لباس ابریشمی به تن داشتند، به هیجان می آمدم. به آن ها
نیز مثل من آموخته بودند که فرهنگ و اخلاق بر ثروت برتری دارد... .
                                                                                                             
سیمون دوبوآر