دانش ارتباطات و جنگ روانی (1945تا1960) چ1 شمیز

جنگ
جهانی دوم (و پس از آن جنگ سرد) نقش کلیدی در تکمیل و توسعه علوم ارتباطات
اجتماعی و جهت گیری های اولیه آن بازی کرده است. در آن دوران در یک سوی میز
حاکمان سیاستمداران و گروههای  زین نفوذی
بودند پرسش های کلیدی درباره ارتباطات به مثابه یک ابزار کار آمد در نزاع  بر سر قدرت سیاسی داشتند و در سوی دیگر
دانشمندانی که به دلایل مختلف مایل بودند درپرتو  تخصص علمی خود پاسخ این پرسش ها را بیابند به
این ترتیب نوزاد ارتباطات از دل این همکاری زاده شد کتاب حاضر بررسی مفصل و  مستندی است که در مورد آن دسته از پیوندهای
سیاسی اکادمیک تکامل مطالعات ارتباطات را در نیمه قرن بیستم در آمریکا هدایت
کردند نویسنده با تلاشی تحسین برانگیز و قلمی شیوا بخش‌های مختلف این معما را در
کنار هم می چیند تا بعد دیگری دیگر این علم را به علاقه‌مندان نشان دهد