خرید و فروش پیوند اعضا چ1 شمیز

  درخشش ایثار و تولد مت انسانی را می توان در
فرآیند پیوند عضو برای حفظ حیات همنوع مشاهده کرد که در آن عضوی از بدن انسان
جدا و در بدن انسان نیازمندی جایگزین می‌شود اما در عین حال همین کرامت ذاتی در
کنار هویت قدوسی و فراطبیعی شخصیت انسانی در ادیان باعث ممنوعیت کاربرد روش‌های
درمانی پیوند اعضا در برخی کشورها مانند تایلند و نیز کمبود منابع تامین عضو و
عدم دسترسی نیازمندان به اعضای لازم برای پیوند در برخی کشورهای دیگر مانند
کشورهای اسلامی شده است این کتاب به بررسی ابعاد حقوقی و فقهی ما منابع طبیعی
غذای پیوندی از جمله کودکان مبتلایان به مرگ مغزی و کمای عمیق و انسان‌های
ایثارگر می‌پردازد و همچنین راهکارهای حقوقی لازم را برای نقل و انتقال حقوق
اقتصادی این اعضا پیشنهاد می‌کند تا سبب تسهیل روند تامین عضو پیوندی و ایجاد
رغبت و انگیزه ای مضاعف برای اهدا کنندگان شود و با موضوع شناسی دقیق در هر یک
از محورهای کاستی های فقهی و حقوقی موجود را که ناشی از برداشت نادرست در فهم
موضوعات خارجی است برطرف می کند با امید به آن که گامی موثر برای ترویج روش
درمانی پیوند عضو باشد.