چی شد که رویا لی لی کنان به مهمانی رفت (پرنده آبی) چ1 شمیز

رویا
چمدان را باز کرد و پیراهن پشمی بنفش را درآورد. زویا تا پیراهن بنفش را دست
خواهرش دید، گفت: «این مال منه!» رویا پیراهن را به زویا داد...