برت و بارت دنیا را نجات می دهند (پرنده آبی) چ1 شمیز رقعی 150000 ریال

وقتی برت چاه بازکن و بارت لولهی جاروبرقی را پیدا کردند
یک موضوع روشن بود: این وسایل بهترین تفنگ های نابودگر
ضد زورگ بودند، که با آنها میتوانستند دنیا را نجات بدهند!
متأسفانه مادرشان فکر میکرد این کارها مناسب بچه های
خوب نیست و از برت و بارت تفنگها را میگیرد.
ولی موجودات فضایی روی زمین فرود میآیند و...
لذت بینظیر خواندن برای بچه های بینظیر (و پدرهایشان)