درخشش ابدی ذهن پاک (مجموعه خوانش فیلم) چ1 شمیز رقعی 180000 ریال

اگر
روزی نامه ای به دست شما برسد که در آن نوشته باشد «فلانی شما را از حافظه اش
پاک کرده است. لطفا دیگر با او تماس نگیرید». چه کار خواهید کرد؟ درخشش ابدی ذهن
پاک فیلمی است دشوار، پیچیده و دوست داشتنی درباره سرشت حافظه و ماخولیا، از
طرفی کمدی ای عاشقانه است و از طرفی علمی-تخیلی. در کتاب حاضر پس از تحلیل
ژانرها و مضامین فیلم، تحلیلی روانکاوانه درباره ماتم، ماخولیا و تحلیل های روز
آمدتری در خصوص مضمون تروما ارائه شده است.