بادکنک ها (پرنده آبی) چ1 شمیز

پسرک
به بادکنک آبی نگاه کرد و دو تا بادکنک زرد باد کرد. به بادکنک ها نخ بست و در
آسمان رهایشان کرد.
یک بادکنک زرد به شاخه ی خشکیده گیر کرد و همان جا ماند.