اصول نقد ادبی شمیز چ3

آیورآرمسترانگ ریچاردز بنیانگذار مکتب «نقد علمی» و یکی
از پرنفوذترین منتقدان عصر حاضر است. آرای ریچاردز،
که در چندین کتاب پرآوازه، از جمله معنی معنی، علم و
شعر، نقد علمی و اصول نقد ادبی، بیان شده نقد ادبی را به
شیوهای انقلابی متحول ساخته است.
ریچاردز عقاید بیاساس و خرافی و نظریهپردازیهایی
را که فاقد زمینۀ استوار و متین علمی است از عرصۀ نقد
ادبی بیرون میراند و روش علمی سنجیدهای را جایگزین
آنها میکند که اغلب مبتنی بر تجزیه و تحلیلهای زبانی
و مبانی مکتب پوزیتیویسم منطقی است. وی در همان حال
که با مکتب «هنر برای هنر» سر یاری ندارد، از صدور احکام
قطعی و جزمی پرهیز دارد.
کتاب اصول نقد ادبی ریچاردز جامع نظریههای خاص
اوست و دربردارندۀ جزئیات عقاید و روشهای تحلیلی
این منتقد بزرگ جهانی. کتاب حاضر خصوصاً از جنبۀ
تحلیلهای روانشناختی آثار ادبی اهمیت دارد و خوانندگان
را با چگونگی کاربرد روشهای روانشناختی در نقد و سنجش
آثار ادبی آشنا میسازد