بابا بزرگ کله پشمکی و صورتی من (پرنده آبی) چ1 شمیز رقعی 160000 ریال

بابا
بزرگ شما چه کاره است ؟ هر کاره ای باشد اندازه ی بابا بزرگ من عجیب نیست ، چون
بابا بزرگ من جادوگر است !
هیچکس حرفم را باور نمی کند ولی شما بگویید ، پیرمردی  که خودش را به لالی زده باشد ؛ مثل دختر ها
لباس های صورتی
بپوشد  کله اش پر از موهای پشمکی باشد
و وسط پشمک های سرش یک ظوطی  گنده ای
بدجنس زندگی کند جادوگر نیست
پیرمرد ی که از همه ی بچه ها متنفر باشد و یواشکی برود  زیر یک چتر رنگاررنگ و غیب شود چه کاره است ،
غیر از جادو گر ؟
میخواهم دست  این پیرمرد بدجنس را برای
همخه رو کنم به خاطر همین ....