بازگشت به شهر زمرد (پرنده آبی) چ6 شمیز پالتویی

فرانک
باوم
بادقت و تفکر قدرت تخیل ، همیشه دامی تازه شگفت انگیز در راه قهرمانان
خود می گسترد و پس از آنکه به دامشان انداخت باطرح کاملا بی سابقه
که خواننده ابدا نمیتواند آن را رهایی می بخشد .
این گونه گره بندی ها و گره گشایی ها که در هر یک از داستان های او نسبتا زیاد
است .
آن قدر بدیع و شیرین است صورت می گیرد که حتی بزرگ سالان را نیز فریفته می
سازد