جورابی که دنبال پا می گشت(پرنده آبی) چ2 شمیز رحلی 120000 ریال

جوراب
رفت و رسید به آدم برفی. پرسید: «می خواهی جورابت شوم، من را بپوشی، پاهایت گرم
شوند؟»  آدم برفی با خوش حالی گفت: «بله
که می خواهم!»
جوراب، جورابِ آدم برفی شد...