جادوگر شهر زمرد (پرنده آبی) چ7 شمیز پالتویی

این
کتاب که در ردیف کتب کلاسیک امریکایی برای کودکان درآمده است نه تنها در امریکا،
بلکه در سراسر اروپا نیز شهرت و معروفیت خاصی یافته و به زبان های متعددی ترجمه
شده است.
این داستان حیرت انگیز و فرحبخش است و هر جا هم که موجود یاموضوع ترس آوری پیش
می آید قهرمان آن که دختری کوچک است بدون ترس با آن روبه رو می گردد و بر آن
تفوق می یابد.