تالستوی فروید الیاس چ1 شمیز رقعی

"مســئله رنــج اســت. انســان از همــان هنــگام کــه پــای بــر زمیــن
گذاشــته دچــار رنــج و مصیبــت شــده اســت. از همــان لحظــه
کــه نطفــهاش بســته میشــود، بــه ســختیهای زیســتن مبتــا
میشــود. چــه در کودکــی پروانــهوار هلدرلیــن و چــه هنگامــۀ
جوانــی آنــا، کــه بــر قلــۀ زیبایــی و ســامت ایســتاده اســت. تــا
پیـری همـراه ژنـرال کوتـوزف بـزرگ میمانـد و بـا مـرگ بیـش از
هـر دورهای خـود را مینمایانـد. مـرگ رنـج زیسـتن را بیـش از هـر
زمانــی متجلــی میکنــد. مــرگ معنــای زیســتن را مبهــم میکنــد.
آن هنــگام کــه بشــر، در طــول تاریــخ زیســتش، پــای بــه مرحلــۀ
تمــدن میگــذارد، رنــج فزونــی میگیــرد، پیــش میآیــد، هرچــه
بیشــتر انســان متمــدن را درمینــوردد، آلودهتــرش میکنــد، بــه
صلیــب میکشــدش، زخــم بــر تنــش فــرود مــیآورد و خونــش را
بــه آســمان میپاشــد. انســان گرفتــار مصائــب عصــر جدیــد کــه
مبهـوت آن اسـت میشـود و محکـوم بـه تحمـل رنجـی کـه ورتـر
گوتــه دچــارش شــد." 
 • زبان کتاب
  فارسی
 • سال نشر
  1397
 • چاپ جاری
  1
 • قطع
  رقعی
 • تعداد صفحات
  106
 • نویسنده
  مسعود قدیم فلاح و سینا حسینی
 • ویراستار
  انتشارات علمی و فرهنگی
 • وزن
  128 گرم
 • شناسه محصول
  183706

دیدگاه شما

نظرات کاربران ( 0 نظر)
نام و نام خانوادگی
پست الکترونیک
کد امنیتی