ترس من از تو مهر تو از من (پرنده آبی) چ1 شمیز

تا
حالا شده وقتی از ترس نمی توانی کارهایی را که دوست داری انجام دهی، تصمیم می
گیری با ترست بازی کنی! بیا نزدیک تر تا راز جیجیلی را به تو بگویم. کافی است با
او دوست شوی. او می تواند مراقب تو باشد.