دو ماهی قرمز کوچولو (پرنده آبی)چ1 شمیز وزیری 310000 ریال

برنادت گفت:«حالا فقط یک چیز دیگر توی این دنیا باقی مانده است.»پاول پرسید:«آن چیست؟»برنادت پایین و پایین تر رفت و گفت :«آن یک...»