فکر من راست راستکی گم شده (پرنده آبی) چ1 زرکوب

آن
روز صبح که آلا از خواب بیدار شد،فکرش سر جایش نبود ،باز هم پریده بو....او راه
افتاد تا فکرش را پیدا کند.....