خواب ابدی (مجموعه خوانش فیلم) چ1 شمیز رقعی150000 ریال

«خواب
ابدی سرآغاز نگرش پسامدرن، متظاهرانه و هجو آمیز فیلم هاست که تا موج نو و
داستان عامه پسند بسط می یابد».
کتابی که در دست دارید شرح و نقدی است خلاقانه بر فیلم خواب ابدی (1946) ساختۀ
هاوارد هاکس. نویسنده با پرداختن به جزئیات ساخت فیلم، اعم از چگونگی نگارش فیلم
نامه، کارگردانی و انتخاب بازیگران گویی چگونگی شکل گیری جهانِ پرداختۀ هاکس را
بر ما نمایان می کند. تحلیل نویسنده از «متن» بی تردید در زمرۀ نقدهای درخشان بر
فیلم است.