خانه خانم قو (پرنده آبی) چ1 شمیز رحلی 320000 ریال

من
یک چیزی هستم تو بدن مجید که برایش مشکل درست کرده ام. هی! اشتباه نکن! من
میکروب یا ویروس یا باکتری نیستم. من یک کروموزوم هستم. کروموزوم شماره ی 47 که
مجید صدایم می کند یازده.
این کتاب قصه ی من و مجید و دردسرهای رسیدن به خانه ی خانم قو است.