نی نی توی تور عنتبوت (پرنده آبی) چ1

آن
شب نینی باز هم خواب زنبور را دید چشم هایش را باز کرد
چشم های گرد عنکبوت را ندید غصه اش شد و تک پاتک پا کنار پنجره رفت ..