هرکول (دوازده خان افسانه ای یونانی) (آوای روزان)(کمیک) چ1 شمیز

 اسم هرکول و زور افسانه‌ای او آشنا هستند اما
آیا می‌دانند کوچه سر گذشته داشته و از چه خانه هایی عبور کرده این کتاب قصه
رویای این پهلوان اسطوره با آزمایش‌های سختی است که بدخواهان پیش رویش قرار
می‌دهند پیروزی‌های و همیشه به زور بازو و قدرت بدنی به دست می‌آید گاه بخت و
اقبال و عقل و زیرکی به یاریش میشتابند.