هابز (راهنمای سرگشتگان) چ1 شمیز رقعی 150000 ریال

 کتاب پیشرو در واقع درآمدی است بر هر صفحه
هابز که بدون تاکید بر جنبه سیاسی فلسفه هابز در تلاش بوده است تمامی ابعاد نظام
فکری این اندیشمند را تا حد امکان به زبان ساده روایت کند.