نقد تکوینی درهنر و ادبیات (شمیز) چ2

نقد
تکوینی سرچشمه ها و فیز فرایند زایش و تکوین یک اثر را مطالعه و بررسی می کنیم و
از همین رویه آن را «جنین شناسی اقره گفتمانی این فهمه که متن در مال خلق و شکل
گیری را مطالعه و وارسی میکنده هم از قلمرو موضوعی وسیعی برخوردار است و آثار
الهی، هنری، فلسفی و علمی را شامل می گردد و هم از جدیدترین دستاوردها و
ابزارهای علمی و میرن استفاده می نماییه امروزه فقد تکوینی نه تنها به عنوان یکی
از روشهای دقیق و نوین فقه مورد توجه و اقبال مراکز علمی و پژوهشی و منتقدان
قرار گرفته، بلکه بر زمره درس های دانشگاهی نیز جای گرفته است،  متاسفانه در ایران نه تکوینی ناشناخته مانده
و تا کنون پژوهشی جدی و درخور توجه پا هنی ترجمة هتلی در این زمینه صورت نگرفته
است . مؤلفان این نوشتار درباره ضرورت لری جایگاه این نه در مراکز آموزشی و
پژوهشی و همچنین توجه به به کارگیری آن در کتابخانه های بزرگ و موسمیات
انتشاراتی همرای و همراستان هستند و بر این باورند که این فهی هی قونیه علاوه بر
روشنگری برخی از ویژگی های یک اثر، دیگر فقیها را نیز یاری کند.