صدایی عجیب در جنگل چ1(پرنده آبی)

خرس
قهوه ای گفت: (( سلام. آقای روباه! چی شده؟ این چه صدایی است؟))
آقا روباهه گفت((سلام. راستش من هم نمی دانم چه خبر شده!
این صدا خیلی عجیب است. خیلی هم بلند است.
من هیچ حیوانی را نمی شناسم که چنین صدایی داشته باشد...))