صمد و سامان (آکادمی داستان پرنده آبی) (پرنده آبی) چ1 شمیز رحلی 300000ریال

بعضی
ها قصه هایشان را با کلمه تعریف میکنند ، بعضی ها بافیلم . بعضی ها هم با تصویر
، صمد و سامان  هم می خواهند  یک
قصه تعریف کنند ؛ یک قصه ی بدون حرف یک قصه ی بدون حرف ، یک قصه ساکت ، ساکت
اما با کلی ماجرا ...