ساخت اجتماعی واقعیت چ4 شمیز وزیری 380000 ریال

عنوان
های اصلی و فرعی کتاب حاضر که به منزله رساله ای منظم و نظری در زمینه جامعه
شناسی شناخت تدوین شده است ذهن را به این مباحث اساسی هدایت می کنند که در
واقعیت ساخته و پرداخته جامعه است و جامعه شناسی شناخت باید فرایند واقعیت را
تجزیه و تحلیل کند بنابر این اصصلاحات بنیادینی که در این رساله بر ان ها تاکید
شده است
عبارت اند از ((واقعیت)) و ((شناخت)) که نه تنها در گفتار روزمره متداول اند
بلکه یک تاریخچه طولانی پژوهش فلسفی را پشت سر دارند .
در مباحث اصلی این کتاب جامعه هم به عنوان واقعیتی عینی انگاشته شده است و هم
به منزله واقعیتی ذهنی و برای فراهم اوردن مناسب ترین مقدمات فلسفی براب ورود به
بحث اصلی لازم است که ضمن تحلیل نمود شناسائه واقعیت زندگی
(( بنیادهای شناسایی)) نیز تحلیل شود