سقراط (راهنمای سرگشتگان) چ1 شمیز رقعی 350000 ریال

   سقراط 
بی گمان دوست داشتنی ترین فیلسوف جهان است ؛ خردمند فرزانه ای با
اشعار  >
سلوک معنوی ،
 تهذیب نفس و کمال  انسانیت را فراتر از هر امر دیگری  میدانست و سراسر زندگی پاک خود را وقف
تحقق  این هدف کرده و سرانجام نیز جان
خود را بر سر آن نهاد .
   در این کتاب با زندگی  و افکار سقراط آشنا می شوید فصل های کتاب
عبارتند از : حیات سقراط ، وجود سقراط ، خود را بشناس
سروش غیبی ، نیشخند سقراط ، سیمای سقراط ، مرگ سقراط و میراث سقراط .