هنر خودآموختگان هنر فطری چ1 شمیز

این
کتاب گامی است در جهت تبیین مفهوم هنر فطری خود آموختگان و مباحث نظری مرتبط با
این هنر، و نشان می دهد که هنرمندان سده بیستم دنیای غرب چگونه با تلاش برای
رجعت به اصالت هنرهای فطری، راه نجاتی برای فرار از بن بست هنر در آغاز دوران
جدید می جسته اند.