وقتی سارا کواک کواک می کند (کودک) چ1

مادر
آهسته گفت :«این صداراشنیدی ؟صدای بلبل سبز پیشانی است .»ساراگفت:«یعنی  کواک کواک ،اک اک»همان زمان.دسته ای از
بلبلان سبز .همراه با نسیمی ملایم.روی زمین نشستند.مادر سارا گفت :«تو این پرنده
ها را صدا زدی !اما چطور می توانی این کار را بکنی ؟»سارا فریاد زد :«بعله من می
توانم آن ها را صدا بزنم»از آن به بعد ،دخترک هر جا که می رفت صدای پرندگان
راتقلید می کرد......