پژوهشی درباره عدد نمادین چهل چ1شمیز

از
میان عددهای نمادین ((چهل،)) با فاصلهای چشمگیر، اهمیت
و دامنهای گستردهتر دارد، به گونهای که میتوان اثر آن را در
عمق تمدن هشتهزارساله نیز ردیابی کرد. این نماد در اغلب
پدیدههای آیینی، فرهنگی و اعتقادی مربوط به پیش و پس از
تولد انسان تا دورههای نوجوانی، ازدواج، پیری و مرگ، حتی در
آیینهای پس از مرگ، و در مقیاسهای مربوط به کار و زندگی،
بیماری، درمان و سلامتی، نجوم و گاهشماری فراوان حضور دارد.
کتاب پژوهشی دربارۀ عدد نمادین چهل، ضمن برشمردن
اغلب موارد حضور این نماد در عرصههای گوناگون آیینی و
فرهنگی تمدنها و اقوام کوچک و بزرگ بشری، پژوهشی است
ریشهشناختی، علمی و عمیق دربارۀ ریشههای احتمالی بهوجود
آمدن این نماد. چگونگی انحراف از جایگاه خردورزانۀ آن در
فرهنگ پیشرو آریاییها نیز بخشی از این پژوهش است.