اما (پرنده آبی) چ1 شمیز رحلی

آن
ها شب تا صبح با پنجه های بیلچه ای خود زمین را کندند و کندند و کندند.
- یک دقیقه صبر کنید یک سنگ بزرگ این جا گیر کرده!
اتاق های طبقه ی اول و دوم خانه را ساختند و ساختند و ساختند. وقتی موش های
عینکی جنگل بلوط ساختن خانه را تمام کردند، حسابی خسته شده بودند. امّا...