فی فی و شاه وزوزک (جلد2)(پرنده آبی) چ1 شمیز رحلی 280000 ریال

شاه
وزوزک فکر می کند خیلی ترسناک است اما من از او نمی ترسم. یعنی اولش می ترسیدم
اما حالا... می خواهی قصه ی شاه وزوزک و نترسیدن من را بخوانی؟