فیلم به منزله کردار اجتماعی چ1 شمیز رقعی

فیلم
به منزله کردار اجتماعی بر سینمای عامه پسند معاصر و نمونه هایی از هالیوود
کلاسیک تمرکز دارد. گریم ترنر جنبه های اجتماعی و فرهنگی فیلم را از مخاطبان و
انواع ایدئولوژی گرفته تا نمایش و فناوری، مطالعه می کند. کندوکاو در وجوه
اجتماعی و فرهنگی سینما، بحث درباره سینما به عنوان یک صنعت فرهنگی، و مطالعه
تأثیر مسائلی چون جنسیت، طبقه اجتماعی و قومیت بر بازنمایی از ویژگیهای این کتاب
است.
ترنر در این اثر خود فیلم بلند داستانی را نوعی سرگرمی، داستان و رویداد
فرهنگی معرفی می کند و مقدمه ای بر مسائل مهم نظری در تاریخ تولید فیلم و
مطالعات فیلم ارائه می دهد.
ویرایش چهارم این کتاب بخش های جدیدی، مانند بحث درباره صحنه های تماشایی و
شگفت انگیز و جلوه های ویژه، به مباحث مطرح در ویراست های پیشین افزوده است.