گرگ کوچولوی خوب (پرنده آبی) چ1 شمیز رحلی

"یک گرگ واقعی چه کار می کند؟ رو به ماه زوزه می کشد.
خانه ها را خراب می کند.
آدم ها را می خورد.
آیا رالف کوچولوی خوب یک گرگ بزرگ بد در  درون خودش کشف کرد؟"